ศธ.ปรับกลยุทธ์การศึกษาไทย ยกระดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก

การศึกษา ปรับกลยุทธ์การศึกษาไทย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาการศึกษาได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ

การศึกษา เพื่อวางแผนยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก โดยในปี 2565 IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ประเทศไทยมีอันดับด้านการศึกษาอยู่อันดับที่ 53 ดีขึ้น 3 อันดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และได้อันดับดีที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสภาการศึกษาจึงเร่งศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของไทย

การศึกษา ปรับกลยุทธ์การศึกษาไทย

โดยกำหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยกระดับผลการประเมิน PISA เป้าหมาย คือ เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้.ยกระดับผลการจัด IMD เพื่อให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดลง และการจัดการศึกษามีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น.ยกระดับผลการจัดอันดับ WEF โดยจัดการศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเด็กไทยทุกคนมีงานทำ มีทักษะที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษาจะติดตามผลต่อเนื่องและสร้าง Dash Board เพื่อติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม :  โกงการสอบ กรรมของคน กศน.